Privacy

alles over fiscaal boekhouden

Menu
P

Uw privacy...

 

Wij verwerken persoonsgegevens via deze website en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren In dit privacy statement vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens en heeft betrekking op de website Pensioenboekennl Verantwoordelijke voor deze website Arno Ruijtenl Contact gegevens zie onderaan dit document

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan Ook fotorsquos en videorsquos worden gezien als persoonsgegevens

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van personen via de website die bestellingen plaatsen

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, wij verwerken GEEN bijzondere persoonsgegevens op of via onze website Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld BSN nummer, over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religieDeze gegevens verwerken wij dus niet via onze website

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties?
Nee, dat doen we niet

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en login van activiteiten

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn niet voor andere mensen toegankelijk Via de website verzamelen wij alleen gegevens als de bestelling plaats vindt en via mail heeft alleen de geadresseerde toegang tot de mailbox

Gebruiken jullie gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Nee, dat doen we niet

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij?
We verwerken persoons gegevens van u via de website bij een geplaatste bestelling Via een email aan ons gestuurd bewaren wij het Emailadres en de inhoud van de email zolang als deze noodzakelijk voor verwerking en correspondentie 

Recht tot inzage, wijziging of vergeten
U heeft het recht om de door u aangeleverde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens (die wij van u bezitten) in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen

Aanpassing
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand contact adres

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart Dit ter bescherming van uw privacy

Pensioenboeken.nl /Fiscaal-boekhpouden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via Onderstaande contact gegevens 

Gegevens Data via website verwerkt
Dit zijn de gegevens die wij van u moeten bewaren en deze worden ons dan meestal via bestelformulier website , mondeling, telefonisch of per email door u aangereikt

 
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 

Met het doel

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen in mijn diensten

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

Pensioenboeken.nl /Fiscaal-boekhpouden.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Met de boekhouding, die uw gegevens verwerkt in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Pensioenboeken.nl /Fiscaal-boekhpouden.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerking

Hoe gaan jullie om met fotos
Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn Wij verwerken of bewaren GEEN beeldmateriaal en of fotos

Verstrekken jullie andere partijen persoonsgegevens?
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun u contact opnemen via de onderstaande contact gegevens Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens .

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn het zogeheten tracking cookies Met deze cookies kunnen organisaties het surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen

Voor welke doeleinden gebruiken jullie cookies?
Wij gebruiken geacuteeacuten tracking cookies, maar wel functionele cookies Hiermee zorgen we ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld door

--het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeldhet opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc

-- het vinden van onze locatie via google maps via de contact pagina

--het mogelijk maken om te reageren op onze website

Welke persoonsgegevens verwerken jullie met cookies?
Wij verwerken geen persoonsgegevens via cookies

Hoe gebruiken jullie cookies voor statistieken?
We maken verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de standaard cookies

Wijzigingen privacybeleid
Dit is versie  van ons privacybeleid We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van de webpage te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent

AM Ruijten

Info[at]fiscaal-boeken[dot]nl   Fiscaal-boeken.nl

info[at]pensioenboeken[dot]nl   Pensioenboeken.nl